Verksamheten på Lindskolan

Lindskolan arbetar på ett sätt som främjar och bevarar en god utveckling och hälsa hos eleven. Ofta kommer elever till oss som av olika anledningar har en problemfylld skolgång bakom sig. Vi vill bryta den negativa spiralen och ge redskap som kan hjälpa eleven att klara sin vardag bättre. Det kräver kunskap, tålamod, engagemang och tolerans.

Vi för en tydlig pedagogik genom

• Förutsägbarhet

• Struktur

• Anpassad och tillrättalagd miljö

• Alternativa verktyg

Ur LGR 11, Läroplan för grundskolan

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Sko­lan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”

Undervisning och betyg

Undervisningen sker i mindre grupper men kan också ske enskilt beroende på elevens behov. Eleven tillhör fortfarande sin hemskola även om undervisningen sker på resursenheten. Personalen har samarbete med varje elevs hemskola så att eleven kan följa sin klass och arbeta med samma områden i de olika skolämnena. Lindskolan har god tillgång till datorer och alternativa verktyg i undervisningen.

Personalen

På skolan arbetar grundskollärare, fritidspedagoger och psykolog. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar samt god ämnes- och specialpedagogisk kompetens. Personalen får kontinuerlig psykologhandledning för att analysera, reflektera och diskutera elevens situation. Psykologen har även regelbundna träffar med föräldrar samt elevsamtal vid behov.

Förhållningssätt

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande. Den lågaffektiva pedagogiken innebär bland annat att man försöker skapa en lugn miljö med positiva förväntningar på eleverna för att minska problemskapande beteende.

Samarbete

Erfarenheter visar att om alla vuxna kring eleven samarbetar, så ger det goda förutsättningar för eleven att lyckas. Vi har därför ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare, hemskola och andra personer i elevens nätverk. Uppföljningar görs varje termin.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamheten på Lindskolan