Lindskolans resursenhet

Lindskolans resursenhet erbjuder skola för elever i år 3-5 som är i behov av stort vuxenstöd och undervisning i ett mindre sammanhang. Vi arbetar på uppdrag av elevernas hemskola.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda eleverna, en för dem, anpassad lärmiljö som skapar möjligheter till inlärning utifrån deras egen individuella förmåga. Vi arbetar utifrån en anpassad pedagogik där alternativa verktyg är en stor del i undervisningen. Betyg ges enligt grundskolans läroplan.

Elever som kommer till Lindskolan har av olika anledningar haft svårt att finna sig tillrätta i vanliga grundskolan. På resursenheten arbetar vi för att bryta den negativa spiralen och ge redskap som kan hjälpa eleven att klara sin skoldag bättre. 

På skolan arbetar grundskollärare, fritidspedagoger samt psykolog. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Undervisningen sker främst i mindre grupper men kan också ske enskilt del av tiden, beroende på elevens behov.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lindskolans resursenhet